program semua sorting lengkap

ini adalah contoh sorting lengkap yang saya copy dari tetangga saya,hehehehe


#include <iostream.h>

#include <conio.h>int data[100],data2[100];

int n;void tukar(int a,int b)

{

int t;

t = data[b];

data[b] = data[a];

data[a] = t;

}void bubble_sort()

{

for(int i=1;i<n;i++)

{

for(int j=n-1;j>=i;j--)

{

if(data[j]<data[j-1]) tukar(j,j-1);

}

}

cout<<"bubble sort selesai!"<<endl;

}void exchange_sort()

{

for (int i=0; i<n-1; i++)

{

for(int j = (i+1); j<n; j++)

{

if (data [i] > data[j]) tukar(i,j);

}

}

cout<<"exchange sort selesai!"<<endl;

}void selection_sort()

{

int pos,i,j;

for(i=0;i<n-1;i++)

{

pos = i;

for(j = i+1;j<n;j++)

{

if(data[j] < data[pos]) pos = j;

}

if(pos != i) tukar(pos,i);

}

cout<<"selection sort selesai!"<<endl;

}void insertion_sort()

{

int temp,i,j;

for(i=1;i<n;i++)

{

temp = data[i];

j = i -1;

while(data[j]>temp && j>=0)

{

data[j+1] = data[j];

j--;

}

data[j+1] = temp;

}

cout<<"insertion sort selesai!"<<endl;

}void QuickSort(int L, int R) //the best sort i've ever had :)

{

int i, j;

int mid;i = L;

j = R;

mid = data[(L+R) / 2];do

{

while (data[i] < mid) i++;

while (data[j] > mid) j--;if (i <= j)

{

tukar(i,j);

i++;

j--;

};

} while (i < j);if (L < j) QuickSort(L, j);

if (i < R) QuickSort(i, R);

}

void Input()

{

cout<<"Masukkan jumlah data = "; cin>>n;

for(int i=0;i<n;i++)

{

cout<<"Masukkan data ke-"<<(i+1)<<" = "; cin>>data[i];

data2[i] = data[i];

}

}void Tampil()

{

cout<<"Data : "<<endl;

for(int i=0;i<n;i++)

{

cout<<data[i]<<" ";

}

cout<<endl;

}void AcakLagi()

{

for(int i=0;i<n;i++)

{

data[i] = data2[i];

}

cout<<"Data sudah teracak!"<<endl;

}void main()

{

int pil;

clrscr();

do

{

clrscr();

cout<<"Program Sorting Komplit!!!"<<endl;

cout<<"*********************************************"<<endl;

cout<<" 1. Input Data"<<endl;

cout<<" 2. Bubble Sort"<<endl;

cout<<" 3. Exchange Sort"<<endl;

cout<<" 4. Selection Sort"<<endl;

cout<<" 5. Insertion Sort"<<endl;

cout<<" 6. Quick Sort"<<endl;

cout<<" 7. Tampilkan Data"<<endl;

cout<<" 8. Acak Data"<<endl;

cout<<" 9. Exit"<<endl;

cout<<" Pilihan Anda = "; cin>>pil;

switch(pil)

{

case 1:Input(); break;

case 2:bubble_sort(); break;

case 3:exchange_sort(); break;

case 4:selection_sort(); break;

case 5:insertion_sort(); break;

case 6:QuickSort(0,n-1);

cout<<"quick sort selesai!"<<endl;

break;

case 7:Tampil(); break;

case 8:AcakLagi(); break;

}

getch();

}while(pil!=9);

}

0 comments: