bubble sort

Buble Sort adalah salah satu metode pengurutan yang paling sederhana atau disebut dengan pengurutan gelembung. Metode gelembung (BubbleSort) atau sering disebut dengan istilah metode penukaran (ExchangeSort) adalah metode yang mendasarkan penukaran dua buah elemen untuk mencapai keadaan urut yang diinginkan. . Salah satu karakter dari pengurutan ini adalah bahwa pengurutan gelembung ini sangat mudah untuk dipahami dan diprogramkan. Tetapi dari semua metode pengurutan yang akan dibahas, metode pengurutan gelembung ini merupakan yang paling tidak efisien. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Bubble Sort Buble Sort merupakan metode yang sangat simpel dan mudah untuk melakukan pengurutan data , namun setiap metode tersebut pasti memiliki kelemahan dan keunggulan. Walaupun sangat sederhana namun, Metode ini mempunyai kelemahan yaitu, pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kekacuan, atau kinerja nya kurang baik. Berikut ini penjelasannya, “Bubble” karena proses pengurutan data nya tersebut secara bertahap bergerak/berpindah ke posisinya sesuai urutannya, misalkan saja anda meniup segelas air dengan menggunakan sedotan , tentunya akan mengeluarkan gelembung yang saling berurutan keluar dalam pipet. Pengurutan data Buble Sort dilakukan dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Penukaran tersebut baru dilakukan kalau kriterianya tersebut sudah terpenuhi.
contoh

#include
#include

main()
{
clrscr ();
int data[100],data2[100];
int Tmp;
int n,a,b;
cout<<"===BUBBLE SORT==="<cout<<"===INPUT DATA==="<cout<<"masukan banyaknya data yang akan diurutkan : ";
cin>>n;
for(a=0;a{
cout<<"Masukkan data ke-"<<(a+1)<<" = "; cin>>data[a];
data2[a] = data[a];
}
for(a = 1; a < n; a++) {
for(b = 0; b < n-1; b++) {
if(data[b] > data[b + 1]) {
Tmp = data[b];
data[b] = data[b + 1];
data[b + 1] = Tmp;
}
}
}
cout<<"Hasil Pengurutan"<for(a=0;a{
cout<cout<}
getch ();
return 0;
}

SESORAH PERPISAHAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kula kurmati, sumawana para putra-putra mudha-mudhi ingkang karoban ing raos bagya. Saderengipun kula matur wonten ing ngarsa panjenengan, langkung rumiyin kula nyuwun agunging sih samodra pangaksama, awit kula kumawantun, ngadeg ing ngarsa panjenengan sami.MTs NU 22 Singorojo ingkang kita remeni menika. Kita sedaya ngempal ing kampus menika nggadahi maksud utawi tujuan ingkang pokok, yaiku ngundhuraken para siswa kelas IX ing wulan Maret menika utawi luwih leresipun tanggal 28 dumugi 1 Maret tahun 2010 sampun ngrampungaken UNAS ingkang dados syarat utama kangge siswa MTs kangge ngelanjutaken ing jenjang luwih dhuwur.
 
Enjing menika, enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin. Menapa boten, ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki, kita kerep pethukan, sinau sareng, diskusi sareng, ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan. Nanging, kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah.

Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas IX mawon, ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus njagi rerencangan, inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun.

Para rencang ingkang badhe pisah menika, sejatosipun tugas para rencang menika luwih abot malih, saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses, nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga.

Para sedherek sedaya, wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung.
 
 Kula cekapi semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami.


Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

SESORAH BAHASA JAWA

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Ingkang dahat kinurmatan ibu Senirah .Ugi ingkang kula tresnani kanca-kanca sedaya.Sumangga langkung rumiyin kula lan panjenengan sami munjuk ake puji syukur dhumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung awit dumugi wekdal punika kula lan panjenengan taksih pinaringan kasarasan lan kawilujengan.Katitik ing wekdal punika kula lan panjenengan taksih pinaringan kalodhangan makempal wonten mriki.
Ibu Senirah ingkang dahat kinurmatan ugi kanca-kanca ingkang kula tresnani.Tema ingkang badhe kula aturaken inggih menika Pendidikan kangge nglestarikake kabudayaan jawi. Pendidikan menika gadahi andil inggang agung anggene nglesatriake kabudayaan jawi jalaran wonten ing pendidikan punika saged diajaraken kabudayaan jawi wiwit saking nulis jawa ngantos tembang- tembang jawa. Kabudayaan jawi menika sakniki pun sampun wonten ing jurang kepunahan jalaran sampun sekedik generasi nom ingkang tertarik lan nglestariake kabudayaan jawi .
Saking pendidikan ugi saged dipun dadosaken pembekalan para siswa babagan kabudayaaan jawi. Dadosipun para siswa lulusan sekolahan punika gadahi bekal babagan kabudayaan jawi lan siap terjun wonten ing tengah-tengahe masyarakat. Para siswa ugi saged nularaken ilmu ingkang sampun katampi saking bangku sekolahan dumateng masyarakat ingkang tasih awam babagan kabudayaan jawi lan siswa ugi saged ngangsu kawruh babagan kabudayaan jawi ingkan dereng diajarake saking sekolahan. Dadi para siswa saged nampi pasinanon kabudayaan jawi saking kalih sumber yaiku pendidikan formal utawi sekolahan lan saking masyarakat.
Wonten ing era globalissai punika sampun kathah nilai-nilai utawi adat jawi ingkang sampun musna. Lan tiang-tiang jawi sampun kagoda kawemah-mewahan lan kabebasan kang diajarake bangsa kilen, ugi gaya uripe tiang jawi sampun kengilen-ngilenan , tuladhanipun babagan klambi. Budaya jawi ingkang najaraken ngangge klambi kudu ketutup awake sakniki pun sampun kageser kaklihan budaya liberal ingkang ngajarake urip irit termasuke urusan klambi kudu ngirit bahan.
Kabudayaan-kabudayaan ingkang ajeng musna punika saged dipun slametaken kanthi peran saking sekolah ingkang gadahi peranan agung kangge pengkaderan generasi nom ingkang dameli kemampuan wonten ing kabudayaan-kabudayaan jawi utamane kabuayaan ingkang badhe musna kanthi derewangi peran saking para siswa, insya Allah kabudayaan jawi punika saged lestari .
Para rencang ingkang badhe pisah menika, sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh, saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mula kita kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para rencang cita-citaaken saged dipuncapai yoiku cita-cita supados budaya jawi saged lestari sakdawane jaman. Kita ampun diperbubudak kalihan budaya bangsa liya. Sakniki wekdale kangge nunjuake sinten kita niku. Kita bangsa ingkang agung bangsa ingkang gadhah ajaran luhurlan becik mangga kita sareng- sareng nglestariaken budaya kita piyambak
Sepisan malih Pangajeng-ajeng kula tumprap kanca-kanca,supados saged nglestariake budaya kita piyambak yoiku budaya jawi. Kita dadosaken budaya jawi punika budaya ingkang agung.
Cekap semanten ingkang saged kula aturaken,menawi wonten kalepatanipun,kula nyuwun agunging samudra pangaksami.Matur nuwun .
Wassalamualaikum Wr. Wr