array

Contoh Program 1
Program untuk pembuatan array untuk menampung bilangan 1 sampai 10
public class ArrayBil
{
public static void main( String[] args )
{
int i;
int[] bil;
bil = new int [11];

for (i=1; i<=10; i++)
{
bil [i]=i;
System.out.println(bil[i]);
}
}
}

Contoh Program 2
Program untuk mengetahui panjang array
class JumlahElemenArray
{
public static void main (String[]args)
{
int bilangan[] = new int [10];

System.out.println (“Jumlah elemen array bilangan adalah = “+bilangan.length);
}
}

Contoh Program 3
Program menampilkan isi array (dengan menggunakan perintah length untuk mengetahui panjang array)
public class Array2
{
public static void main( String[] args )
{
int[] x = new int[10];
int i;

for( i=1; i{
x[i] = i;
System.out.println( x[i] );
}
}
}

Contoh Program 4
Program untuk pembuatan array untuk menampung bilangan 1 sampai 10 dengan panjang array diinput oleh user
import java.io.*;
public class ArrayBilIO
{
public static void main( String[] args ) throws IOException
{
String PanjangStr;
int i, Panjang;

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

System.out.print (“Masukkan Panjang Array :”);
PanjangStr =br.readLine();
Panjang = Integer.parseInt(PanjangStr);

int[] bil = new int[Panjang];

for( i=0; i{
bil[i] = i;
System.out.println( bil[i] );
}
}
}

class Array4
{
public static void main(String args[])
{
int nilai[]=new int[3];
nilai[0]=70;
nilai[1]=80;
nilai[2]=90;

int i;
double jumlah=0.0;
double ratarata=0.0;

for(i=0; ijumlah=jumlah+nilai[i]; //ratarata+=nilai[i];

System.out.println(“Jumlah = ” + jumlah);
System.out.println(“i = ” + i);

ratarata=jumlah/nilai.length; //ratarata/=nilai.length;

System.out.println(“Nilai rata-rata = ” + ratarata);
}
}

0 comments: